Stonemasons at Khajuraho

Photograph by

Samuel Segar