Chlamydia Trachomatis : 2009

Photograph by

Volker Brinkmann - Germany

TPotY2017
TPotY2017