Sea in Giant Causeway

Photograph by

Yongjia Peng